Privacyverklaring

Bekkers Leren & Ontwikkelen Bekkers Leren & Ontwikkelen, gevestigd in Berkel-Enschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.astridbekkers.nl   Berkel-Enschot +31628080777

Astrid Bekkers is de Functionaris Gegevensbescherming van Bekkers Leren & Ontwikkelen. Zij is te bereiken via astrid@bekkerscommunicatie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bekkers Leren & Ontwikkelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

<li>Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch

 • Door u ingevulde intake- en toestemmingsformulieren en enquêteformulieren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Persoonlijke werkaantekeningen van de coach ten behoeve van het goed kunnen uitvoeren van de dienst. Deze aantekeningen maken geen deel uit van het dossier.
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via astrid@bekkerscommunicatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bekkers Leren & Ontwikkelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Verslaglegging sessies en gesprekken voor professioneel eigen gebruik voor de coach voor de duur van het coachtraject.

In geval van een Kernvisiemethode traject via een beschikking van de gemeente: verslaglegging aan opdrachtnemer Kernvisiemethode ter verantwoording aan desbetreffende gemeente. Als u daar toestemming voor heeft gegeven, ontvangt de gemeente uw naw-gegevens een kwaliteitsonderzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bekkers Leren & Ontwikkelen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bekkers Leren & Ontwikkelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens (Naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer) : bewaartermijn is 7 jaar vanaf de einddatum van het traject volgens de wettelijke bewaartermijn voor financiële administratie.
 • E-mailberichten met correspondentie over afspraken en inhoudelijke vragen van de klant, werkaantekeningen van de coach ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de dienst worden 7 jaar bewaard vanaf einddatum traject. Dit om in te kunnen zien wanneer een klant op een later moment een afspraak wil maken voor een vervolgtraject en om eventuele klachten of vragen te kunnen beantwoorden.
 • Het dossier van een traject Kernvisiemethode via beschikking jeugdzorg/gemeente wordt volgens de wettelijke termijn Jeugdwet 15 jaar bewaard bij Kernvisiemethode in Ede. Dit dossier bevat geen werkaantekeningen van de coach.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bekkers Leren & Ontwikkelen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bekkers Leren & Ontwikkelen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bekkers Leren & Ontwikkelen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar astrid@bekkerscommunicatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bekkers Leren & Ontwikkelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bekkers Leren & Ontwikkelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via astrid@bekkerscommunicatie.nl